Logonewstvcommunitystore
Sami  KÖYLÜ

Birthday

February 20, 1981

Birth place

Turkey