Logonewstvcommunitystore
Patrick DUPONT

Birthday

November 23, 1952

Birth place

France

Short Bio

Soissons